КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА УЧЕНИКЕ

}

јануар 26, 2022

v

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“

Основна школа „Бранко Ћопић“ – Видиковачки венац 73- Београд

OБАВЕШТЕЊЕ за ученике и родитеље

Чланом 24. Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља,

„Ученик има обавезу:

 1. да се придржава Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, као и на другим

местима на којима се изводи  образовно- васпитни рад;

 1. да се придржава одлука органа Школе;
 2. да редовно похађа наставу и друге образовно- васпитног рада и да уредно извршава своје школске обавезе;
 3. да не касни на наставу нити на друге облике образовно- васпитног рада;
 4. да уколико закасни на наставу, дође на час и на исти уђе без ремећења процеса рада;
 5. да савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом; 
 6. да у поступку оцењивања покаже своје стварно знање, без коришћења разних облика преписивања и других

недозвољених облика помоћи;

 1. да не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 
 2. да поштује забрану уношења било које врсте пића и хране на часовима;
 3. да води бригу о себи и својим личним стварима;
 4.  да води бригу о личној хигијени и сопственој здравственој заштити (да у време ванредних околности носи маску,

дезинфикује обућу и руке при уласку у школу…), као и о здравственој заштити других лица у школи;

 1. да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
 2. да се пристојно понаша према другим ученицима, наставницима и осталим запосленим лицима у Школи, родитељима ученика

и трећим лицима;

 1. да у Школу долази пристојно одевен, у складу са кодексом одевања, да се стара о личној уредности и пристојном изгледу;  
 2. да поштује забрану ношења било каквих обележја којима би се препознала припадност било којој навијачкој групи; 
 3. да редовно доноси уџбенике, прибор опрему и друга средства неопходна за рад на часовима; 
 4. да не доноси у Школу непотребне ствари (пластичне флаше, лопте, петарде, играчке слично)
 5. да за време образовно-васпитног рада поштује забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може

ометати рад; 

 1. да прати сопствени напредак и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама, порукама одељењског

старешине и других наставника;

 1. да обавештава родитеље у вези са правдањем изостанака;   
 2. да чува од оштећења и уништења ђачке књижице, сведочанства и друге исправе које издаје Школа, да не врши преправке,

дописивање, или брисање података у њима;

 1. да развија односе другарског поверења, отворености, искрености и бриге за успех сваког појединца;
 2. да поштује забрану трчања, изазивања туче, свађе и нереда у школским просторијама, школском дворишту и другим местима; 
 3. да поштује забрану изазивања националне и верске нетрпељивости и  да се уздржава од изражавања исте;
 4. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обрати

дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи; 

 1. да поштује забрану употребе алкохола, дувана и наркотичких средстава, подстицања или помагања другим ученицима у

њиховој употреби;     

 1. да поштује забрану ношења оружја или других опасних средстава којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених,

родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета у згради Школе и школском дворишту;

 1. да чува своју и школску имовину и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта како би

олакшали чишћење просторија;

 1. да поштује забрану доласка у супротну смену без преке потребе; 
 2. да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 3. да се придржава школских правила, одлука директора, наставника и свих других органа Школе;
 4. да поступа по налогу директора, помоћника директора, наставника и стручних  сарадника;
 5. да изван школе чува достојанство своје личности, углед Школе и ученика“

Такозване „шутке“, „зуце“, „кајгане“, „гомилице“ и сличне опасне игре које озбиљно могу угрозити здравље ученика, су строго забрањене.

Нулта толеранција на насиље- У циљу очувања здравља, сигурности и безбедности ученика потребно је да се сваки ученик Школе придржава ових правила понашања. Подсећамо да су одељењски старешина, тј. директор Школе, у обавези је да покрену васпитно- дисциплински поступак против сваког ученика који се не буде придржавао ових правила.

                                                                                                                                              Стручни тим за заштиту ученика

                                                                                                                                       Директор школе, Снежана Павловић, с.р

_____

Молимо родитеље да поводом наведених правила понашања ученика обаве разговор са својом децом и да им објасне последице непридржавања истих. 

Такође, молимо Вас да својим потписом потврдите да сте упознати са наведеним обавештењима о Правилима понашања за ученике и за родитеље и да део папира испод црте вратите одељењском старешини.

                                                                                  Потпис родитеља_________________________________

Повезане вести

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.

Треба вам помоћ?

Контактирате нас

Запратите нас