На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12) , за набавку
добара-уџбеника бр. 05/13, Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, врши
следећу измену:
Страна 5, одељак III, табела за VIII разред, у делу Историја:
Мења се:

Историја-Уџбеник

П. Симић, И. Петровић

НОВИ ЛОГОС

19

И гласи:

VIII РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

КОМ

ЦЕНА ПО КОМАДУ СА
ПДВом

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА
ПДВом

Историја-Уџбеник

ЂорђеЂурић, Момчило Павловић

Завод за уџбенике

19

У складу са наведеним изменама, нови рок за подношење понуда је 04.09.2013. године у 11:30 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана (04.09.2013. године) у 13:00 часова у Секретаријату за образовање и дечју заштиту, 18. Спрат, соба бр.1802.
Комисија за јавну набавку бр.05/13

Преузмите пратећу документацију:

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке бр.05/13 добра –
набавка уџбеника
ОШ “Бранко Ћопић”

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ове конкурсне документације.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 30.08.2013. године, до 11:30 часова, без обзира на начин подношења на адресу: ОШ „Бранко Ћопић“  Видиковачки венац 73, 11090 Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка уџбеника, јавна набавка бр. 05/13 НЕ ОТВАРАТИ“ као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе за контакт).

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 30.08.2013. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1, у канцеларији 1802 на 18. спрату, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Преузмите пратећу документацију: