Упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак

ОБАВЕШТЕЊЕ 

– УПИС У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК- 

ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

Поштовани родитељи,

Поводом епидемиолошке ситуације упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак за школску 2022/23. годину вршиће се електронски од 01. априла до 31. маја 2022. године. 

Родитељи подносе Пријаву за упис:

– на mail школе- osbcopic@gmail.com

– поштом на адресу- ОШ „Бранко Ћопић“, Видиковачки венац 73, Београд.

Потребна документа:

 • Потврда о запослењу за родитеље
 • Пријава на осигурање- М образац
 • Потврда Центра за социјални рад о хранитељству
 • Доказ (Извод из матичне књиге рођених/ матичне књиге умрлих, судска пресуда и сл.) за самохране родитеље
 • Потврда о радној способнисти (за родитеље инвалиде)
 • Потврда/ лекарско уверење за родитеље деце која имају посебне потребе
 • Фотокопија Картице погодности „Наш херој“
 • Молба (написана и потписана од стране родитеља, са образложењем потребе уписа ученика у продужени боравак)

КРИТЕРИЈУМИ УПИСА УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 • ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК УЧЕНИКА КОНКУРИШУ ЗАПОСЛЕНИ  ХРАНИТЕЉИ ДЕЦЕ, САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ И ПОРОДИЦЕ СА ОБА ЗАПОСЛЕНА РОДИТЕЉА, РОДИТЕЉИ ИНВАЛИДИ, РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ И РОДИТЕЉИ ИЛИ СТАРАТЕЉИ НОСИОЦИ КАРТИЦЕ ПОГОДНОСТИ „НАШ ХЕРОЈ“ 

Под самохраним родитељима, у смислу горе наведеног подразумева се да је други родитељ непознат, умро, потпуно лишен родитељског права или је дете судским решењем/пресудом додељен једном родитељу на самостално старање.

 • КОМИСИЈА КОЈУ ЧИНЕ ЗАПОСЛЕНИ ШКОЛЕ ОВЛАШЋЕНИ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА, ПРАВИ ОДАБИР ДЕЦЕ У СКЛАДУ СА КРИТЕРИЈУМИМА УПИСА ДЕЦЕ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, ПОТПУНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И РЕДОСЛЕДОМ ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА. 
 • Уколико број уписаних ученика у продужени боравак буде мањи од прописаног, школа може омогућити упис и осталим ученицима у складу са просторним и кадровским могућностима.

Напомена: 

 • Пријаве које стигну у школу ван наведеног рока, неће бити узете у разматрање.  
 • Максималан број ученика у продуженом боравку за школску 2022/23. годину је 100.     

                                                                                                                    Директор школе 

                                                                                                              Снежана Павловић, с.р.