ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО ЋОПИЋ“

Циљ овог програма је развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања и могућности запошљавања и да на основу тога донесе реалне одлуке  о избору одговарајућих занимања  и ствара претпоставке за успешније планирање правца свог професионалног развоја.

Програм професионалне оријентације обухвата следеће програмске садржаје:

Праћење психо-физичког развоја ученика

Професионално информисање и усмеравање кроз васпитно-образовни рад

Професионално усмеравање талентованих ученика

Професионално усмеравање ученика који имају проблема у психо-физичком развоју

Професионално просвећивање и информисање родитеља

Изложбе

Актуелне информације и обавештења

1.1. Професионална оријентација у I, II и III разреду

ОБЛИК – САДРЖАЈ РАДА

ИГРЕ

играње различитих улога везани за рад људи (обухватити свакодневне доживљаје везане за живот у школи и породици

имитирање хероја из дечије литературе

имитирање основних радњи у појединим занимањима (копање, брање воћа)

употреба одређених средстава

Реализација и сарадници: одељењска заједница I, II и III разреда и наставник физичког васпитања

РАЗГОВОРИ

Зашто човек ради?

Занимање родитеља

Радни људи у мом месту

Која смо занимања упознали за време распуста

Упознавање занимања у школи (директор, секретар, рачунополагач, психолог, теткице)

Прича о раку кројачу

Реализација и сарадници: одељењска заједница I, II и III разреда и библиотекар школе

ПРЕДАВАЊА

развијање радних навика код ученика

Зашто човек ради?

Својим радом улепшавамо околину и град

ЛИТЕРАТУРА

Мој тата ради… Моја мама ради…

Кад одрастем бићу

Гледао сам како мајстор ради

ЛИКОВНИ 

Радови на тему занимања људи

ИЗЛОЖБЕ

Израда паноа о различитим занимањима зајено са учитељима

ПОСЕТА НАЈБЛИЖИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (библиотека, Дом здравља)

Педагог и психолог ће пратити напредовање ученика  посебно оних са израженим посебним и општим способностима

1.2. Професионална оријентација у IV, V и VI разреду

ОБЛИК – САДРЖАЈ РАДА

РАЗГОВОРИ

колико занимања знамо 

свако занимање има добре и лоше стране

које карактеристике треба упознати код занимања

родитељ прича о свом занимању

Реализација и сарадници: одељењска заједница IV, V и VI разреда, наставници, педагог и психолог

ПРЕДАВАЊА

Занимања људи и главне привредне гране у крају

Како ридитељи могу да помогну својој деци при избору занимања

Избор занимања ученика

Зависнот успеха у раду од обдарености, радних навика, интересовања

На који начин се све могу упознати занимања

Реализација и сарадници: одељењска заједница IV, V и VI разреда, наставници, педагог и психолог

РАДОВИ УЧЕНИКА

ЛИТЕРАТУРА

Желео бих да будем

Свако занимање има добрих и лоших страна

Рекли су ми о занимању

Посао који ме испуњава задовољством

Реализација и сарадници: одељењска заједница IV, V и VI разреда, наставници, педагог и психолог

ЛИКОВНИ

Радови на тему занимања људи

ТЕХНИЧКИ

Радови из занимања људи по наставном плану и програму за ТО

ИЗЛОЖБЕ

Исечци чланака и слика из штампе о занимањима људи на разредним паноима

Израда паноа са ученичким радовима

ПОСЕТА ПРЕДУЗЕЋИМА И ШКОЛАМА (једној средњој на општини)

Педагог и психолог ће пратити напредовања ученика посебно оних са израженим општим и специјалним способностима и њихово професионално усмеравање и организовати предавање за ученике.

1.3. Професионална оријентација у VII и VIII разреду

ОБЛИК- САДРЖАЈ РАДА

РАЗГОВОР

Родитељ прича о свом занимању 

Разговор са нашим бившим ученицима а сада у средњој школи

Разговор о обављеној посети предузећу и средњој школи или гледању видео траке

Реализација и сарадници: одељењска заједница VII и VIII разреда, наставници, педагог и психолог

ПРЕДАВАЊЕ 

Фактори који утичи на избор занимања

Избор занимања и значај правилне ПО

Упис у средње школе и полагање испита

могућност коришћења стручне помоћи

дефицитарна занимања

Реализација и сарадници: одељењска заједница VII и VIII разреда, наставници, педагог и психолог

РАДОВИ УЧЕНИКА

ЛИТЕРАРНИ

Зашто желим баш то занимање?

Зашто се још увек нисам одлучио за занимање?

ЛИКОВНО

Ликовни радови на тему занимања људи

ТЕХНИЧКО

По плану и програму ТО

ИЗЛОЖБЕ

Дефицитарна занимања, занимања људи

ПОСЕТА ПРЕДУЗЕЋИМА И ШКОЛАМА

Педагог и психолог ће: Испитивати професионална интересовања ученика, обављати саветодавни рад са ученицима на избору занимања, организовати предавање за ученике и родитеље 8. разреда.