НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА

ИЗВОД ИЗ ЗАКОН-а О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) … « Савет родитеља Члан 120 Установа има савет родитеља, осим школе за образовање...