Екскурзије и путовања 2020/2021.

План-и-програм-Е-и-НУП-20-21

Програм факултативних активности остварује се на основу Годишњег плана рада школе. Одељењска већа (све одељењске старешине одређеног разреда) предлажу дестинације, које разматра Савет родитеља и усваја Наставничко веће.

Школа прикупља понуде за све предложене дестинације и за све разреде у скалду са процедуром прописано  Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. Гл.- Просветни Гл. РС бр. 7/10) и Упутством Министарства просвете за реализацију екскурзија и наставе у природи у основној школи Бр. 610- 00-790/ 2010- 01од 16.09.2010. године.

Избор најповољније понуде за одређени разред, врши Комисија у саставу свих представника родитеља одељења одређеног разреда, који су и чланови Савета родитеља.

Одлука Комисије је коначна.