Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности бр.06/17 – УСЛУГА ИЗРАДЕ (КОМПЛЕТИРАЊЕ) ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ШКОЛЕ:

Јавна набавка мале вредности бр.05/17 – НАМЕШТАЈ

Преузмите пратећу документацију:

Јавна набавка малу вредности бр. 04/17 – Опрема: обавештење о закљученом Уговору

Јавне набавке мале вредности бр. 04/17 – Одлука: о додели Уговора

Јавна набавка мале вредности бр.04/17 – Опрема: питања и одговори

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – MAJ 2017.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 01/17 – АПРИЛ 2017.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17- АПРИЛ 2017.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- АПРИЛ 2017.

Преузмите пратећу документацију:

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/16 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/16 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/16 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/16 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/15 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/15 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/15 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/15 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/15 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/15 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/15 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/15 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/15 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/15 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 06/14 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА И ЗАМЕНА СВЕТЛОСНЕ ТРАКЕ, 14. новембар 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/14 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА И ЗАМЕНА СВЕТЛОСНЕ ТРАКЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 07/14 – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, РАЧУНАРСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА, 22. октобар 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.07/14 – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, РАЧУНАРСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 05/14 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 28. јул 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/14 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02a/14 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК, 11. април 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02a/14 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.04/14 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 4. април 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.04/14 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/14 – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ, 14. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/14 – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/14 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК, 12. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОБУСТАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/14

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/14 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, 10. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/14 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06a/13 – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06a/13 – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/13 – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОБУСТАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/13 – НАБАВКА УЏБЕНИКА

 

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – 27.08.2013.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12) , за набавку
добара-уџбеника бр. 05/13, Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, врши
следећу измену:
Страна 5, одељак III, табела за VIII разред, у делу Историја:
Мења се:

Историја-Уџбеник

П. Симић, И. Петровић

НОВИ ЛОГОС

19

И гласи:

VIII РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

КОМ

ЦЕНА ПО КОМАДУ СА
ПДВом

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА
ПДВом

Историја-Уџбеник

ЂорђеЂурић, Момчило Павловић

Завод за уџбенике

19

У складу са наведеним изменама, нови рок за подношење понуда је 04.09.2013. године у 11:30 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана (04.09.2013. године) у 13:00 часова у Секретаријату за образовање и дечју заштиту, 18. Спрат, соба бр.1802.
Комисија за јавну набавку бр.05/13

Преузмите пратећу документацију:

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке бр.05/13 добра –
набавка уџбеника
ОШ “Бранко Ћопић”

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ове конкурсне документације.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 30.08.2013. године, до 11:30 часова, без обзира на начин подношења на адресу: ОШ „Бранко Ћопић“  Видиковачки венац 73, 11090 Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка уџбеника, јавна набавка бр. 05/13 НЕ ОТВАРАТИ“ као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе за контакт).

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 30.08.2013. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1, у канцеларији 1802 на 18. спрату, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Преузмите пратећу документацију: