Родитељи

Родитељи

КОМУНИКАЦИJА ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ

  • остваруjе се континуираном сарадњом са наставницима разредне наставе, разредним старешинама, наставницима, психологом, педагогом и управом школе;
  • родитељски састанци се редовно одржаваjу, а родитељи добиjаjу све важне информациjе како о постигнућу и понашање свог детета, тако и о планираним активностима школе;
  • заказуjу се индивидуалне посете и разговори по потреби.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља чине представници родитеља ученика из свих одељења. На своjим састанцима, Савет се бави:

  • анализом успеха и дисциплине ученика;
  • условима за рад школе;
  • планирањем екскурзиjа и других ваннаставних активности школе;
  • мерама за унапређивање свих видова рада школе.

Савет родитеља ради у складу са Пословником о раду Савета родитеља.