Запослени

Запослени

Кадровску структуру Школе чине професионално и стручно оспособљени наставници и стручни сарадници. Наставници и учитељи су стални тим коjи остваруjе редовне програмске садржаjе. Све облике наставе у основноj школи реализуjе стручан и мотивисан наставни кадар, коjи посебну пажњу поклања стручном усавршавању. Кроз методичке семинаре коjе организуjу стручна друштва и научне и културне институциjе у земљи и иностранству, реализуjе се програм стручног усавршавања запослених.
За организациjу и развоj наставног процеса, програме унапређивања образовно-васпитног рада у школи и евалуациjу свих облика рада са ученицима задужени су директор, помоћник директора, школски одбор и стручна већа. Активности везане за планирање, организовање и праћење васпитног рада у школи, психолошко-инструктивни рад и саветодавни рад са ученицима и родитељима су поверене школском психологу и педагогу.
Подршку у организациjи образовно-васпитног рада у школи пружа правна служба коjа доноси интерне прописе (Правилник, Статут школе, Одлуке) и стара се, како о њиховом спровођењу, тако и о примени општих законских прописа коjи регулишу област образовања.
Постоjање и рад организоване техничке службе омогућава несметано одвиjање наставног процеса и добре услове за рад.

УПРАВА ШКОЛЕ
Директор школе – Снежана Китановић
Помоћник директора – Љиљана Манасијевић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Педагог – Марија Репац
Психолог – Биљана Андрић
Библиотекари – Марија Сарић Ђорђевић – Марија Манојловић
Дефектолог – Дамњан Тадић

ПРАВНА СЛУЖБА
Секретар школе – Марија Ђоковић
Административни радник – Бранка Хлатки

РАЧУНОВОДСТВО
Рачунополагач – Наташа Пејатовић
Благајник – Вера Глигорић

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Домари (2)
Сервирка
Спремачице (13)